Exness การปล่อยเสือดาวเปอร์เซียในคอเคซัสกลับสู่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

การทำลายพื้นที่ภูเขาที่เกิดขึ้นในคอเคซัสได้นำไปสู่การลดลงของประชากรเสือดาวเปอร์เซียอย่างรวดเร็ว ในศตวรรษที่ 20 ประชากรเสือดาวเปอร์เซียจวนจะสูญพันธุ์ไปจากคอเคซัส ในปัจจุบันจะสามารถพบเสือดาวเปอร์เซียได้เฉพาะในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ยากของคอเคซัสตะวันออกและการฟื้นฟูประชากรเสือดาวตามธรรมชาติแทบจะเป็นไปไม่ได้

ด้วยการร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งรัสเซีย WWF-Russia ได้พัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูประชากรเสือดาวเปอร์เซียในคอเคซัสโดยการนำมาเพาะพันธุ์ในพื้นที่ปิดและปล่อยเสือดาวที่มีอายุน้อยกลับสู่ธรรมชาติ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2016 เสือดาวเปอร์เซีย 3 ตัวที่มีชื่อว่า—Victoria, Akhun, และ Killi—ได้ถูกปล่อยกลับสู่ธรรมชาติพร้อมกับระบบติดตามแบบถาวรในพื้นที่ของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าคอเคเซียน

Exness การปล่อยเสือดาวเปอร์เซียในคอเคซัสกลับสู่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
error: Content is protected !!