Exness การอนุรักษ์พันธุ์หมีขั้วโลกที่ชายฝั่งของ Pechora และ Kara

ความร่วมมือระหว่าง ExnessWWF ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การลดลงของส่วนที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งได้นำไปสู่การเดินทางที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากของหมีขั้วโลกไปยังชายฝั่งที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ระหว่าง Pechora และ Kara แนวโน้มของการย้ายถิ่นฐานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อนนี้ได้ทำให้เกิดปัญหาขึ้น 2 อย่างที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ —การบุกรุกที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นของหมีขั้วโลกและความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับหมีขั้วโลก

ส่วนหนึ่งของโครงการเฝ้าดูหมีของ WWF-Russia คือการพัฒนาระบบ 2 ชั้นที่ช่วยป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และหมีขั้วโลก ดังนั้นจึงเป็นการช่วยลดและขจัดปัญหาการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของหมีขั้วโลกและยังเป็นการช่วยยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และศึกษาพันธุ์หมีขั้วโลกอีกด้วย

Exness การอนุรักษ์พันธุ์หมีขั้วโลกที่ชายฝั่งของ Pechora และ Kara
error: Content is protected !!