XM ได้จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของร่วมกับมูลนิธิ Slum Kids

XM ร่วมกับมูลนิธิ Slum Kids จากประเทศไทยได้จัดกิจกรรมการกุศลขึ้นเพื่อบริจาคสิ่งของให้กับผู้ที่ขาดแคลน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2017 ตัวแทนจาก XM ได้เดินทางไปที่มูลนิธิ Slum Kids ที่กรุงเทพฯ เพื่อจัดกิจกรรมการกุศลด้วยการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับมูลนิธิ เช่น อาหาร, ยารักษาโรค และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส – ทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยบรรเทาความสิ้นหวังของเด็ก ๆ ที่เกิดจากความขัดสนและการถูกทอดทิ้ง

มูลนิธิ Slum Kids มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 4 แห่ง และบ้านรับเลี้ยงเด็กที่เป็นของภาคเอกชน ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแล, ให้ความรู้, และเป็นแหล่งพึ่งพิงที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 4 เดือนไปจนถึง 5 ขวบ ที่มีพ่อแม่ติดยาเสพติดหรือไม่สามารถดูแลพวกเขาได้ย่างเพียงพอ

ด้วยความต้องการที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับสังคม XM ได้บริจาคอาหารและยารักษาโรคให้กับมูลนิธิ Slum Kids ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเอื้อเฟ้อเผื่อแผ่ที่มีต่อสังคมจาก XM – เป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับผู้ที่ขาดแคลนอย่างแท้จริง

ในช่วงกิจกรรมการกุศลนี้ สมาชิกจากทีมงานของ XM ได้ไปพบกับเด็ก ๆ และญาติพี่น้องของพวกเขาที่มาร่วมกิจกรรม และทีมงานของ XM ยังได้รับทราบถึงวิธีการดำเนินงานและค่านิยมของมูลนิธิ Slum Kids สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้ที่มาร่วมจัดกรรม และเราได้เก็บภาพความประทับใจในครั้งนี้ไว้ให้ท่านได้รับชม

error: Content is protected !!